டாக்டர் படிப்பு என்றாலே எம்.பி.பி.எஸ்.தான் பலருக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. வெள்ளையர்கள் காலத்தில் இம்மருத்துவக்…
குர்ஆன் வாசிப்பு முறைகள் மற்றும் குர்ஆனை அணுகும் வழிகள், ஹதீஸ்களிலிருந்து அடிப்படையை அறிவது,…
இயற்கையை நாடு! செயற்கையை விடு! என்பதுதான் இனி எதிர்கால அறிவியலின் தாரக முழக்கமாக…
பி.ஏ. இஸ்லாமிக் ஸ்டடி இன்று பல நிறுவனங்களில் கற்பிக்கப்படும் அழகிய இஸ்லாமிய இளங்கலை…
வரலாறு வரலாறு இளங்கலைப் பட்டப் படிப்பு அனைத்து கலை அறிவியல் கல்லூரிகளிலும் முன்பு…
கற்றலில் குறைபாடு குறித்த ஓராண்டு பட்டயப் படிப்புக்கு பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று 'கேர்'…