பழவேற்காடு, புலிகாட் ஏரி (Pulicat Lake)  – தாழை மதியவன்தமிழகத்தின் வரைபடத்தைப் பார்த்தால்…
அரபி இலக்கண கலைச்சொற்கள் பட்டியல்மாணவக் கண்மணிகளே...!சென்ற தொடரில் அரபி இலக்கணப் பாடங்கள் தொடர்பாகக்…
தமிழகத்தின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் உச்சியில் தமிழக கிழக்குக் கடற்கரை சாலையின் தொடக்கத்தில் பழவேற்காடு…
தாழ்வு மனப்பான்மை நீக்குக! அரபிக் கல்லூரிகளில் மார்க்கக் கல்வி பயின்றுவரும் மாணவக் கண்மணிகளுக்கு…
மனிதர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருந்து வாழத் தொடங்கிய போது வாழ்ந்த இடம் தானாகவே…