▪ கற்பவனாக இரு கற்பிப்பவனாக இரு, கற்பவருக்கும், கற்பிப்பவருக்கும் உதவி புரிபவனாக இரு.…
▪ கற்பவனாக இரு கற்பிப்பவனாக இரு, கற்பவருக்கும், கற்பிப்பவருக்கும் உதவி புரிபவனாக இரு.…
அழகிய கடன் அறக்கட்டளை சார்பில் சென்னை மக்கா பள்ளியில் இயங்கும் IAS அகாடமியில்…
மவ்லவீ SNR ஷவ்கத் அலி மஸ்லஹி பேரா. ANI கல்லூரி, திண்டுக்கல்ஜனவரி –…